RNDr. Kateřina Vozobulováhygiena-poradenstvi.cz

hygiena výživy,
životního a pracovního prostředí,
vodní hospodářství

Nabízené služby:

 • Poradenství v oblasti hygieny výživy, životního a pracovního prostředí
 • Školení hygienického minima se zaměřením na vodohospodářské provozy, provozovny péče o tělo a potravinářské provozy
 • Příprava a vedení evidence HACCP
 • Příprava a vedení evidence BOZP
 • Zpracování návrhu kategorizace prací
 • Zpracování provozních a sanitačních řádů
 • Poradenství v oblasti vodního hospodářství, včetně posouzení rozborů vzorků vod a návrhů nápravných opatření
 • Příprava a vedení majetkové a provozní evidence vodohospodářské infrastruktury
 • Příprava podkladů pro investiční akce, inženýrská činnost
 • Předkontroly dokumentace pro kontroly orgánů státní správy
 • Audity dokumentace ve výše uvedených oblastech činnosti

Kontakt:

RNDr. Kateřina Vozobulová
+420 725 967 068, katerina.vozobulova@seznam.cz

Ant. Barcala 26, 370 05 České Budějovice
Nové Kestřany 41, 387 51 Štěkeň, okres Strakonice
IČ 04388046
www.linkedin.com/in/kateřina-vozobulová-255035b6

...nebo využijte formulář:


Orientační ceník:

Školení hygienického minima
pro 5–10 osob, v délce konání min. 4 hodiny: 500 Kč/hod.

Posudky, audity
od 550 Kč/hod.

Provozní řády, Sanitační řády, Příručky HACCP a BOZP
dle velikosti provozovny, od 500 Kč/hod.

Cestovné
České Budějovice, Písek, Strakonice, Pardubice, Chrudim: zdarma
ostatní: dle dohody

Zkušenosti s legislativou

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - §§ 102 a 103
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška MZ č. 252/04 Sb., o hygienických požadavcích na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška MZ č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
 • Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
 • Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška MZ č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vybrané §§)
 • Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách §§ 53 až 60
 • Vyhláška MZ č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče)
 • Nařízení ES č. 178/2002, obecné zásady a požadavky potravinového práva
 • Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin (HACCP - SVP a SHP)
 • Nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
 • Zákon 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (včetně novelizace Vyhláškou MZ č. 602/2006 Sb.)
 • Vyhláška MZ č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (vybrané §§)
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (vybrané §§)

Kvalifikační předpoklady:

Profesní praxe:

 • 12 let vodní hospodářství – několik pozic v technickém oddělení a oddělení vodohospodářského rozvoje provozovatelů VH infrastruktury
 • 10 let Krajská hygienická stanice (statut KHS - 5 let jako zdravotnické zařízení, 5 let jako úřad státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví) – hlavní obor činnosti hygiena vody
 • Pedagogická činnost – JČU, Zdravotně-sociální fakulta, obor hygiena vody (2003 – 2007)

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze